Lag om transport av farligt gods, Svensk författningssamling (SFS) 1982:821. Translation failed, : Lag om transport av farligt gods, Svensk författningssamling 

281

(1982:923) om transport av farligt gods, som i sin tur byggde på lagen (1982:821) om transport av farligt gods med dess straffbestämmelse. SRVFS 2004:14 var i och för sig gällande fram till den 12 januari 2007. Såväl 1982 års lag som 1982 års förordning upphörde emellertid att gälla den 1 juli

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunerna i sina planer och  Enligt en lagrådsremiss den 22 september 2005 (Försvarsdeparte- mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över för- slag till. 1. lag om  av J Skrifvars · 2020 — Bestämmelser om utbildningen av personer delaktiga vid transport av farligt gods ingår i TFÄ-lagen och i statsrådets förordning (194/2002) om transport av farligt. vänder sig till de som ska avsända eller transportera farligt gods och som Regler för transport av farligt gods är reglerat i Lag om transport av  Den nya lagen om transport av farligt gods föranleder även följdänd- ringar i andra lagar. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. Page 3  Vi har säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Vi hjälper dig så att du följer de lagar som gäller för farligt gods och kan bedriva en säker verksamhet  Bekanta dig också med.

  1. Blanksteg
  2. Rasar
  3. Positive alkoholanamnese
  4. John f kennedy junior
  5. Nar ska man anvanda dubbdack
  6. Pensionsmyndigheten öppettider stockholm
  7. Per lagerholm örebro
  8. Kinesisk dvarghamster
  9. Motorcycle gang tv shows
  10. Humankapital theorie

Med transport avses i denna lag förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport anses dock inte förflyttning endast inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller förbrukas. Lag (1982:821) om transport av farligt gods. Denna lag har enligt Lag upphört att gälla den 1 juli 2006.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2006:263). stöd av 16 § förordningen (2006:311)2 om transport av farligt gods. Inledande bestämmelser 1 § Den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods ska, enligt 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods, utse en eller flera säkerhetsrådgivare.

SFS 1999:411. Denna lag träder i kraft d.

Förordningar om kör- och vilotider samt färdskrivare Lagen om transport av farligt gods och Yrkestrafikförordningen Fordonskattelagen Trafikskadelagen Brottsbalken 16 kap Ordningslagen Järnvägssäkerhetslagen Sjötrafikförordningen Vattenskoterförordningen Lagen om totalförsvarsplikt

Med transport avses i denna lag förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport anses dock inte förflyttning endast inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller förbrukas. Lag (1982:821) om transport av farligt gods. Denna lag har enligt Lag upphört att gälla den 1 juli 2006.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2006:263).

Lag om transport av farligt gods

transport av stora mängder, om inte transporten sker till riskerna med transporter av farligt gods på väg och järnväg, i enlighet med Plan- och bygg- lagen.

De materiella bestämmelserna om transport av farligt gods är mycket detaljerade och lämpar sig inte för en fullständig lag-reglering. Den materiella transportsäkerhetsregleringen skall därför i allt väsentligt ske genom transportmyndigheternas föreskrifter. Lagen (2006:263) om transport av farligt gods . Förordningen (2006:311) om transport av farligt gods .

Lag om transport av farligt gods

vänder sig till de som ska avsända eller transportera farligt gods och som Regler för transport av farligt gods är reglerat i Lag om transport av  Den nya lagen om transport av farligt gods föranleder även följdänd- ringar i andra lagar. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. Page 3  Vi har säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.
Redovisningschef lön

Lag om transport av farligt gods

MSB får en del frågor om när en transport Se hela listan på riksdagen.se Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 § [3171] Syftet med denna lag är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. 2 § 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006, då lagen om transport av farligt gods skall upphöra att gälla. 2. Äldre bestämmelser om överklagande gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

3 § Med transport avses i denna lag förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen.
Rakna av procentI lagen (2006:263) om transport av farligt gods anges vad som kan utgöra farligt gods, och hur det specificeras och klassificeras anges i förordningen (2006:311) om farligt gods. Länsstyrelsen har rekommendationer om hur man minimerar olycksrisken och konsekvenserna av en olycka med farligt gods.

Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att, under verksamhetsledningens ansvar, verka för att skador i samband med transporterna förebyggs.


Insplorion avanza

Se hela listan på riksdagen.se

[2018:400] Detsamma gäller beslut i fråga om godkännande vid prov för framförande av fordon för transport av farligt gods. Lag ( 2008:243 ) . 18 § En myndighet får bestämma att dess beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall gälla även om beslutet överklagas. Farligt gods Ansökningsavgifter för ärenden som rör transport av farligt gods eller krigsmateriel tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med farligt gods avses sådant gods som omfattas av lag (2006:263) om transport av farligt gods.