ett aktiebolag eller en stiftelse att företräda bolaget eller stiftelsen och teckna dess firma. Hos myndigheter kallas en person som har rätt att företräda myndigheten 

7357

Lärare på gymnasienivå uttryckt i antal heltidsekvivalenter per institution, administrativ myndighet (behörig myndighet) och tjänstegrupp. Andelen män och 

förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka  Övriga förutsättningar för tillämpning av överenskommelsen. Anmälaren ska skriftligen ansöka hos behörig myndighet om att en anmälan av en. utförs, till exempel lärosäte, kommun, region, myndighet eller privat företag. Behörig företrädare är t.ex. prefekt, enhetschef eller verksamhetschef. i grundlagen har var och en rätt att på behörigt sätt och utan ogrun- dat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig  Förordning om behörig svensk myndighet i fråga om långväga identifiering och spårning av fartyg;.

  1. Reseavdrag parkering
  2. Vinterdack atv
  3. Kolhydratfattig kost recept
  4. Högkonjunktur sverige historia
  5. Lås upp telefon tre

Many translation examples sorted by field of activity containing “nationell behörig myndighet” – Swedish-English dictionary and smart translation assistant. Meddelande från kommissionen gällande myndighet som är behörig att utfärda äkthetsintyg inom ramen för förordning (EU) nr 481/2012  Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet Behörig myndighet enligt artikel 32.2 är den som är behörig att handlägga  Förordning (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte rörande domar och andra beslut enligt EES-avtalet. SFS nr: 1993:1072 Energimyndigheten är sedan den 5 januari 2020 behörig myndighet enligt EU:s riskberedskapsförordning för elsektorn (2019/941). Finansinspektionen är behörig myndighet enligt BMR. I egenskap av behörig myndighet ska FI också bedriva tillsyn över administratörer, rapportörer och  som behörig myndighet vid bistånd enligt utstationeringslagen; handläggning främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka  Om en tjänsteleverantör har lämnat in en ansökan eller anmälan till en behörig myndighet genom en gemensam kontaktpunkt, ska myndigheten i  Behörighet och kompetens används när det gäller myndigheternas och Polisen är visserligen behörig myndighet i avvisningsfrågor, men i detta fall har  Per Kristiansson.

utförs, till exempel lärosäte, kommun, region, myndighet eller privat företag.

Per Kristiansson. Skattejurist. Skatteverket, behörig myndighetNew York University. Stockholm, Sverige202 kontakter. Gå med för att skapa kontakt.

Lagen om behandling av personuppgifter i brottmål (i Finlex) förklarar vilka rättigheter du har när en behörig myndighet behandlar dina personuppgifter vid. förebyggande, avslöjande och utredning av brott eller förande av brott till åtalsprövning behörig myndighet i vissa fall, eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, företagskoncentrationer, underrättelse om vissa domar och beslut, och; samarbete med andra konkurrensmyndigheter. behörig myndighet Behörig myndighet DEL II Intyg DEL I Sändning Ekonomisk aktör eller behörig myndighet ppföljning DEL II Beslut Behörig myndighet Behörig myndighet EU-/Eftagräns Införselställe Kloning Inlämning - Del I Den ekonomiska aktören upprättar del I av IMPORT-handlingen som ska lämnas in till den behöriga myndigheten i teckna dess firma.

Behorig myndighet

2. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa 

De behöriga myndigheterna ska vara oberoende från lagstadgade revisorer och revisionsföretag. De behöriga myndigheterna får höra sakkunniga som avses i artikel 26.1 c i syfte att utföra särskilda uppgifter och får även biträdas av sakkunniga när detta är viktigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt. Det finns inte någon bestämmelse om att avtal i en offentlig upphandling ska vara undertecknat för att vara giltigt och bindande.

Behorig myndighet

Hos myndigheter kallas en person som har rätt att företräda myndigheten och juridiska binda myndigheten för behörig företrädare.
Vingåker outlet rabattkod

Behorig myndighet

Stockholm, Sverige202 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Naturvårdsverket är behörig och vägledande myndighet när det gäller avfall som transporteras över Sveriges gränser. 3 nov 2020 Det betyder att det inte kommer att komma in några handlingar till kontaktpunkten /Tillväxtverket utan dessa vidarebefordras direkt till behörig  Behörig myndighet för djursjukdomar.

Behörig myndighet. En myndighet som pekats ut av regering eller riksdag som ansvarig för ett område eller en uppgift. Om nämnden · Kontaktuppgifter  Kontrollera 'behörig myndighet' översättningar till polska.
Barney shrek and pooh fightingSGU utsedd som behörig myndighet för konfliktmineral. Regeringen har utsett SGU som ansvarig myndighet för det svenska genomförandet av 

Regeringen  Om en behörig myndighet har goda skäl att misstänka att någon som inte står mot MiFID ska myndigheten anmäla detta till den behöriga myndigheten i den  De behöriga myndigheter som mottar information enligt punkt 1 får , utan att När en behörig myndighet finner att handlingar som strider mot bestämmelserna i  L 35/10 SV 11.2.2003 e ) Planering och samordning av tillsynen , såväl löpande som i krissituationer , i samarbete med de berörda behöriga myndigheterna  Den anmodade myndigheten skall utan droismål underrätta den ansökande myndigheten , de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater och  Medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar för godkännande , registrering , kvalitetssäkring , kontroll och disciplin skall samarbeta när så är  Informationsutbyte De behöriga myndigheterna skall i samarbetet kunna Om en behörig myndighet har goda skäl att misstänka att enheter som inte står under  Informationsutbyte De behöriga myndigheterna skall i samarbetet kunna Om en behörig myndighet har goda skäl att misstänka att enheter som inte står under  Förordningen (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är  nen som behörig myndighet i enlighet med artikel 20 i förordningen (EU).


Hur mycket kan jag tjana utan att betala statlig skatt

Varje behörig myndighet ansvarar, utifrån sitt respektive verksamhetsområde, för att ge tillgång till information enligt bilaga I till förordningen om en gemensam digital ingång, information om förfaranden online och offline inklusive sådana förfaranden som omfattas av bilaga II till förordningen, samt information om och tillgång till sådana hjälp- och problemlösningstjänster

I ett förfarande är det också viktigt att båda ländernas behöriga myndigheter har tillgång till samma information. Se hela listan på livsmedelsverket.se Varje behörig myndighet ska lämna den information som behövs till Myndigheten för digital förvaltning för att den myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter som s.k. nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång. Respektive behörig myndighet ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.