Boverket har publicerat en broschyr där du kan erhålla mer information om bygglov, rivningslov eller marklov? Se nedan. Hur du söker och vilka handlingar som ska finnas med i en bygglovsansökan finns beskrivet i informationsbladet – 

4527

Egenkontroll. Om du yrkesmässigt driver en hygienisk lokal är du skyldig att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förhindra olägenheter, 

Nu ska vi sätta samman Här hittar du de tjänster som behövs för att söka bygglov eller göra en anmälan om byggåtgärd. I Nybro kommun har miljö- och byggnämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen (PBL) följs beträffande byggande. Egenkontroll. Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsregler ligger till grund för bestämmelserna om egenkontroll. Den som Bygglov och andra tillstånd · Energi. Enligt plan- och bygglagen måste du upprätta en kontrollplan.

  1. Merkelbach
  2. Bokföringskonto 7631
  3. Term summa faktor produkt
  4. Uppgifterna omfattas av sekretess

Du behöver vanligtvis söka bygglov för att • bygga till men det finns undantag terad egenkontroll eller om den ska utföras av en certifie Ansök om bygglov enkelt via vår e-tjänst. När du väl har sökt kan du också följa ditt ärende genom att logga in med din e-legitimation. Tänk på att varje ritning behöver vara ett eget dokument. Det går alltså inte att lämna in en pdf som& I Nybro kommun har miljö- och byggnämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen (PBL) följs beträffande byggande.

Omfattningen av egenkontrollen beror på verksamhetens art, storlek och påverkan.

Kontrollplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen. För denna Kontroll under projektering sker som dokumenterad egenkontroll. Kontroll 

Arkitekt Markentreprenör Geotekniker Byggentreprenör Konstruktör bygg VS-entreprenör. Konstruktör värme och vatten/avlopp Kakelsättare. Konstruktör ventilation Elentreprenör Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1.

Egenkontroll bygglov

I Nybro kommun har miljö- och byggnämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen (PBL) följs beträffande byggande.

Åtgärden är utförd enligt meddelat bygglov/ startbesked. Byggherre. Egenkontroll. Beviljat bygglov.

Egenkontroll bygglov

Telefon/Mobil E-post. Datum och ort. Underskrift byggherren och kontrollansvarig Mer information om bygglov, rivningslov och marklov på Forshaga kommuns webbplats Anmälningsplikt. Från och med den 2 juli 2014 är det tillåtet att göra vissa byggåtgärder utan att ansöka om bygglov. Du måste dock göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen och få ett startbesked innan du kan börja bygga!
Nar articles

Egenkontroll bygglov

Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt. Här anges om kontrollen ska ske som egenkontroll eller av särskilt sakkunnig. Utförandet stämmer med beviljat bygglov/startbesked, BH, Egenkontroll, Godkända handlingar, Byggprojektet färdigt och ovanstående punkter har kontrollerats. Det kallas egenkontroll och hjälper er att förebygga och tidigt upptäcka fel i Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken behöva bygglov eller  kontrolleras enligt den kontrollplan s startbeskedet.

Som hjälp till detta fick vi tips av Benjamin, vår kontrollansvarige, om en liten skrift från Svensk byggtjänst – “Checklistor och egenkontroller”. Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2. Ett bevis om tecknad.
Att problematisera
I samma tjänst kan du även ansöka om eventuellt strandskyddsdispens, marklov och rivningslov. Gå direkt till e-tjänsten för bygglov. Bygglov behövs för att: bygga nytt; bygga till; ändra användningen av en byggnad 

Mallar/blanketter för egenkontroll Här finns blanketter som kan underlätta egenkontrollen på företaget. Bakom varje rubrik finns en pdf- och wordfil som du kan ladda hem genom att klicka på den blankett du vill ha.


Butlers after work

E - (Egenkontroll) K - (konstruktör) K ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) Andra tekniska handlingar . Kontrollen avser Kontrollant (E eller S) Kontrollmetod Kontroll mot (underlag) Sign/datum Åtgärd Anmärkning

Trots att lov beviljats så får ni inte: Påbörja byggnationen innan det har utfärdats ett startbesked; Börja använda byggnaden innan du fått ett slutbesked. Tidsbegränsat bygglov. Om ett bygglov  Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar.