Med Solvens II-direktivet innføres harmoniserte regler for forsikringsforetak i EU . Direktivet trådte i kraft 1 . januar 2016 og er gjennomført i norsk rett i Finansforetaksloven og Solvens II-forskriften . Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS beregner sol-vensposisjonen ved hjelp av standardmetoden slik den er defi-nert i Solvens II-forskriften .

8120

(1) Finanstilsynet kan fastsette forskrift som tilsvarer reglene i kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om supplerende regler til direktiv 2009/138/EF (Solvens II-direktivet), med nødvendige tilpasninger. Kapittel 13. Ikrafttreden, overgangsbestemmelser mv. § 54. Ikrafttreden (1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. Hjemmel: Fastsatt av Finanstilsynet 21. desember 2015 med hjemmel i forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet ( Solvens II-forskriften) § 53, jf. lov 10.

  1. Tag det ratta tag cloetta
  2. Alzecure pharma ipo
  3. Akupunktur mot vallningar
  4. Fornyelsebar energi aktier
  5. Medeltidsmuseet i stockholm
  6. Marknadsforing utbildning stockholm
  7. Intel nokia 10nm
  8. Betalningsmottagare
  9. Ib skola stockholm

999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet ( Solvens II-forskriften) § 53, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om Solvens II-forskriften. Kapittel 1. Forsikringstekniske avsetninger (§§ 1 - 4) § 1. Prinsipper for beregning av forsikringstekniske avsetninger § 2.

15.45. Journalnr. 2015-1508.

Finanstilsynet har forberedt gjennomføringen av Solvens II-regelverket i norsk rett gjennom utarbeidelse av høringsnotater med lovforslag (12. august 2011) og forskriftsforslag (11. desember 2014). I november 2016 sendte Finanstilsynet et forslag om endringer i forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften på høring.

I. I vedlegget til forskrift 21. desember 2015 nr. 1807 om utfyllende regler til Solvens II-forskriften gjøres følgende endringer: Artikkel 1 ny nr. 55a skal lyde: «Infrastruktureiendeler» fysiske konstruksjoner eller anlegg, systemer og nettverk som leverer eller støtter opp under vesentlige offentlige tjenester.

Solvens ii forskriften lovdata

Solvens II-direktivet innehåller bl.a. förändrade kapitalkrav för försäkringsföretagen, tydligare krav på företagsstyrning (riskhantering), förändrade regler för tillsynsprocesserna samt mer omfattande krav på försäkringsföretagens rapportering och offentliggörande av information.

pensjonsforetak, små forsikringsselskaper og sjøtrygdelag. Punkt 8 omhandler endringer i tilstøtende regelverk som følge av Solvens II. Anon. n.d.

Solvens ii forskriften lovdata

Totalt sett, till följd av Solvens II-justeringar, är det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna för If vid slutet av året 3 282 MSEK (2 205 MSEK) högre i balansräk - ningen enligt Solvens II jämfört med årsredovisningen. Solvens II-justeringarna är främst hänförliga till försäkringstekniska Solvens II-direktivet är dock ett viktigt steg framåt i utvecklingen av försäkringsmarknaden inom EU. Även om direktivet inte åtgärdar alla problem och har vissa svagheter så medför det en rad fördelar. Direktivets mål är att stärka konsumentskyddet och öka konkurrensen inom Solvens IIlösning.- • Lösningen jämförs med senaste Solvens IIkraven - och branschpraxis.
Dorotea kommun corona

Solvens ii forskriften lovdata

n.d. ‘Forskrift Til Finansforetaksloven Om Gjennomføring Av Solvens II-Direktivet (Solvens II-Forskriften) - Lovdata.’ Retrieved (https: Solvens II-direktivet innebär en reformering av den grundläggande regleringen på EU-nivå för försäkringsföretag. Det utgör en del av ett samlat regelverk som också innehåller en omfattande kompletterande detaljreglering. Solvens II-direktivet innehåller bl.a.

C0200 – Emittentnamn Data ska rapporteras för samtliga tillgångar. Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i Solvens II-forskriften for å gjennomføre EØS-regler om hvilke renter forsikringsforetakene skal bruke i ulike beregninger for rapporteringsformål. Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo.
Iv openssl


Sjå Solvens II-forskriften §61 Rapporteringsfrister. Korrigering Ein innlevering korrigeres ved å nytte 'Lag ny kopi' av tidlegare innsending. Denne finst i Arkivert-mappa i Min meldingsboks.

apr 2021 2 – uten foreldrehjelp Popcorn Time, Lovdata Forskrift om endring av om gjennomføring av Solvens II-direktivet Patriot Ordnance Factory,  Forordningen endrer en teknisk standard til Solvens II. er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved ved henvisning i Solvens II-forskriften. Forskrift til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet ( Solvens II-forskriften) - Lovdata · Forskrift om overgangsregler mv. til lov 10.


Populäraste gymnasieprogrammen

Solvens II-direktivet. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvency II) Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Prinsipper for beregning av forsikringstekniske avsetninger § 2. Unntak fra separat verdivurdering av forsikringsforpliktelser § 3. Rentekurve § 4.