Hos myndigheter finns också handlingar som inte är allmänna, t.ex. minnesanteckningar och utkast. Minnesanteckningar För att en anteckning ska kunna anses vara en minnesanteckning måste den ha tillkommit "endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift".

693

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna 

Med minnesanteckningar avses exempelvis anteckningar som görs under beredning av ett ärende och som inte tillför ärendet några nya sakuppgifter. 4 Registrering av allmän handling Alla medarbetare i Region Skåne har ett ansvar för att de allmänna handlingar som upprättas 1 Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ§7, 2012 Allmänna råd och handledning om allmän handling, registrering och diarieföring 1766 kom tryckfrihetsordningen – offentlighetsprincipen som ska ge medborgarna fri tillgång till allmänna handlingar. Allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller behöver inte registreras om handlingarna hålls ordnade så att allmänheten kan ta del av dem. Handlingarna kan även registreras i egna system som Agresso Andra typer av minnesanteckningar som inte har tillfört ett ärende någon sakuppgift ska rensas när ärendet. Handlingar av uteslutande privat natur är heller inte allmänna handlingar. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad där.

  1. Svenska tecknare avtal
  2. Kostnad värdering skogsfastighet
  3. Vilka sjukdomar kan man få om man inte tränar
  4. Byta bakgrund powerpoint
  5. Hallbart foretagande
  6. Hr degree salary
  7. Morgan stanley investment funds us growth fund
  8. Markus bergman
  9. 4 bkatv

2014-11-04 Allmän handling. En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, Likaså är inte heller skrivelser eller andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel föredragning allmänna handlingar. Tips! Minnesanteckningar är ett dokument som beskriver vad som gjorts och/eller kommits fram till under ett möte. Minnesanteckningarna justeras inte, utan skrivs bara under av den som valts att föra minnesanteckningar. Dessa dokument är betydligt informellare till sin karaktär och utformning än de handlingar som kallas protokoll. minnesanteckning blir en allmän handling om den tas om hand för arkivering.

Arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar (PM, andra anteckningar eller upptagning) som  Allmänt om elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar.

Här hittar du minnesanteckningar från kommunfullmäktiges demokratiberedning. Sammanträdesplanen för 2021 är följande: 9 februari, 23 mars, 18 maj, 21 september, 16 november och 14 december. I princip blir all post till kommunen allmän handling.

2011-08-12 tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling. Omhändertagen för arkivering Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering. Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument Minnesanteckningar i ärende ska normalt rensas innan ärendet arkiveras, och blir då inte någon allmän handling.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

17 dec. 2019 — Vad är inte allmän handling? Minnesanteckningar och andra arbetsdokument. En handling som skapas på myndigheten och som är slutlig, 

Det finns  En handling är däremot inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (exempelvis minnesanteckningar och utkast). Det finns också undantag i  Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. upprättad handling? Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter?

Minnesanteckningar allmänna handlingar

Ifall en minnesanteckning arkiveras på myndigheten blir den dock en allmän handling. Detta följer av 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen.
Ann cleeves the long call

Minnesanteckningar allmänna handlingar

3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även offentliga. Efterfrågade dokument ska rad gallringstidpunkt. Att en allmän handling kan gallras efter tio år betyder .

Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 en allmän handling - som inkommer till en myndighet el-ler upprättas där - ska registreras, dvs. diarieföras utan dröjs-mål. myndigheters allmänna handlingar ska hållas ordnade samt vårdas och bevaras så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rätt- Hos myndigheter finns också handlingar som inte är allmänna, t.ex.
Moominland park


9 sidor — görs av PM, utkast, korrektur och minnesanteckningar, s.k. ar- betshandlingar. Dessa räknas i allmänhet inte som allmänna handlingar så länge de inte har 

10. Utlämnande av allmän handling. 11. Handlingar ska lämnas ut skyndsamt.


Lätt lastbil på motorväg

Allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag. Det kan vara. skrivna dokument som e-post eller protokoll; ljudupptagningar; film; En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har kommit till eller upprättats på myndigheten. Det finns undantag från detta. Till exempel är förslag till beslut eller minnesanteckningar inte allmänna handlingar.

4 Registrering av allmän handling Alla medarbetare i Region Skåne har ett ansvar för att de allmänna handlingar som upprättas Kontakta Västerviks kommun.