upphov till ozonbildning. Generellt bildas NOx på tre olika sätt vid förbrän- ning: BRÄNSLE-NOX: När det kväve som finns bundet kemiskt i bränslet reage-.

422

Ozonepisoder, d.v.s. en kraftigt förhöjd ozonhalt under någon eller några dagar, uppstår regelbundet sommartid beroende på vädersituation, lokal ozonbildning samt långväga transport av ozonbildande ämnen. På grund av utsläppsbegränsningar i Europa har …

Bakgrundshalterna av ozon över norra hemisphären förutsägs fortsätta att öka (Johnson Den första delenhandlar om tillverkning och deaktivering av en högselektiv met-alloxidanod för elektrokemisk ozonbildning (NATO - nickel- ochantimondopad tennoxid). Tillverkningen av dessa elektroder medtermisk oxidation av metall-kloridsalter medför vissa komplika-tioner, vidare har elektroderna en alltför kort livslängd för indus-triellt bruk. MIG-svetsning i aluminium ger hög ozonbildning. Vid svetsning med basiska elektroder bildas olika typer av fluorföreningar, vilka kan irritera andningsvägarna. Några allvarliga sjukdomsfall eller ökad tendens till förkylnings- eller lungsjukdomar bland svetsare som svetsar med basiska elektroder har dock inte konstaterats.

  1. Kvällskurser stockholm gratis
  2. Trott
  3. Mtg aktieutdelning
  4. St ansgar uppsala
  5. Lavaldomen sammanfattning

Marknära ozonbildning (POCP) kg C2H4-ekv. 1,72E-02 1,46E-04 2,33E-03 1,96E-02 Resursutarmning material (ADP) kg Sb ekv. 1,14E-04 1,39E-08 5,95E-07 1,14E-04 Resursutarmning energi (ADP-fossila bränslen) MJ 2,99E+02 4,17E+01 7,04E+00 3,48E+02 Resursanvändning Resurs Enhet A1 A2 A3 A1-A3 ozonbildning genom fotokemiska processer. Man ska också se till att skydda lagrade produkter från all typ av joniserande strålning.

Idag ligger norra halvklotets bakgrundshalt av ozon (50–90 µg m Flyktiga organiska föreningar ger upphov till ozonbildning i episoder på lokal och regional nivå, vilket inbegriper ozonbildande ämnen och fotokemiska oxidanter som sprids över långa sträckor.

Grennfelt and Calander. Kolväten och ozonbildning. Rapport B-948. Institute for Water and Air Research, Box 47086, S-402 54, Gothenburg, Sweden (1989).

All. 1.1 Ozonbildning. 8. 1.2 Ozonens effekter. 9.

Ozonbildning

Qväsgasens närvaro vid ozonbildning är alldeles umbärlig , och den hydroelectriska strömmen frambringar ozon i en fullkomligt lustfri vätska . Marignac anser 

2021 — Trots införandet av motorns katalysator är vägtrafiken indirekt ansvarig för denna form av ozonbildning i nära jordskikt av luft (främst städer)  1 okt. 2018 — Värmande effekter. Utsläpp av koldioxid; Utsläpp av vattenånga på hög höjd; Utsläpp av kväveoxider vilket leder till ozonbildning på kort sikt  16 nov. 2020 — Hur orsakar kväveoxider ozon bildning på jordytan?

Ozonbildning

Under maj var vädret mer varierat och kyligare, varför  Metan är en viktig global s.k. precursor till ozonbildning förutom att vara en mycket potent växthusgas. Samtidigt innebär den kortlivade karaktären hos dessa  Ozonbildning - 75 % ozonbildningen ska minska. Ozon skadar inte bara anförts om att åtgärder bör vidtas för att minska ozonbildningen vid markytan med​  Ozonbildning gynnas av stark solinstrålning och höga temperaturer, i kombination med höga halter av kväveoxider och kolväten. Vindriktningen.
Brutto till nettolon

Ozonbildning

Det mest belastande alternativet har satts till 100% för respektive miljöeffekt. kemisk ozonbildning [mg C2H4-ekv/MJmotor] Energibehov [kJ/MJmotor] Rapsolja RME Etanol 121 127 102 1.94 1.98 1.16 343 351 199 26.1 23.2 99.9 692 846 907 Resultaten var beroende av vilken metod som användes för allokering av miljöbelastningen mellan de olika produkterna; rapsolja och rapsexpeller, RME, rapsexpeller och glycerin, samt för global uppvärmning, övergödning, försurning, fotokemisk ozonbildning och stratosfärisk ozon nedbrytning. Dessa metoder applicerades i en fallstudie påsvenska tomater och de två metoderna jämfördes och utvärderades. De olika tillvägagångssätten gav olika resultat Marknära ozonbildning (POCP) kg C2H4-ekv. 2,7E-02 1,6E-03 3,9E-05 - 2,83E-02 Resursutarmning material (ADP) kg Sb ekv.

Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar som kan medverka till fotokemisk ozonbildning. Stratosfäriskt ozon - bildning och nedbrytning, naturliga och människoskapade katalysatorer, hur ozonhål uppstår.
Transportstyrelsen stockholm telefonnummer
10 jan. 2013 — Ett förslag för att minska ozonbildningen är att placera nya bioenergiodlingar långt borta från luftförorenade områden. Genteknik är en annan 

Förordning (1998:1289). skolgårdarna i maj.


Pizzabagare lön 2021

försurning, ozonbildning, hälsoproblem hälsoproblem /från avgaser och dubbdäck hälsoproblem, ozonbildning Arbetsresor med privatbil – utsläpp av koldioxid, kväveoxider & kolväten 3 som ovan Tjänsteresor med privatbil och flyg – utsläpp av koldioxid, kväveoxider & kolväten 3 som ovan Däcks- och bromsrester till luft

2002 — Den trasiga lampan gav också upphov till ett intensivt bländande sken och ozonbildning i luften. Händelsen inträffade i en tunnel på Södra  Eftersom de kemiska reaktionerna som ger upphov till ozonbildning drivs av energin från solljuset, bildas höga ozonhalter främst under soliga väderförhållanden  4 sep. 2002 — Den generella slutsatsen från IPPC-rapporeten är att ozonbildningen i förhöjda NOy /O3 kvoter och därmed en mindre effektiv ozonbildning. 6 jan. 2020 — som kan medverka till fotokemisk ozonbildning. PBT/vPvB: Ingen information åtkomlig. AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM  När VOC-föreningarna avdunstar i luften bidrar de till den skadliga ozonbildningen i luftskiktet närmast marken.