Byggbranschen står för en mycket stor indirekt klimatpåverkan och det är helt nödvändigt att inkludera hela värdekedjans miljöpåverkan för att lyckas med 

3917

4 juni 2019 — Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn lämnades 

Vår klimatpåverkan är i snitt 8 ton per person och år i Sverige, vilket är avsevärt högre än det globala genomsnittet. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, och utgör riktmärket i det svenska arbetet med att uppfylla FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten.

  1. Elisabeth arvidsson linköping
  2. System transport pay
  3. Översätta ryska till svenska
  4. Soliditet seb
  5. Rodengymnasiet matsedel

För att detta mål behöver minskningstakten mellan 2019 och 2045 nå ett genomsnitt om 6–10 procent minskning per år och över tid. Sverige har en stor utrikeshandel. Vi både påverkar och påverkas av ett ökat globalt handelsutbyte mellan världens länder. De klimatpåverkande utsläppen som uppstår genom svensk import utgör en stor och växande andel av våra totala konsumtionsbaserade utsläpp. … De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder. Det här kan jämföras med de svenska nationella utsläppen, som täcks av klimatpolitiken i dag och som ligger på omkring 54 miljoner ton om året.

2021 — Så lyder vårt nya Plastlöfte”, säger Peter Hammarstedt, VD på Carlsberg Sverige.

Utsläppen av växthusgaser inom Sverige, inklusive internationella transporter, var. 2003 cirka 76 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Mton CO2e). Produktionen i​.

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sveriges klimatpåverkan

Klimatpåverkan på skogsbrandrisk i Sverige : nulägesanalys, modellutveckling och framtida scenarioutveckling, forskning/studie. Klimatpåverkan på 

Vi både påverkar och påverkas av ett ökat globalt handelsutbyte mellan världens länder. De klimatpåverkande utsläppen som uppstår genom svensk import utgör en stor och växande andel av våra totala konsumtionsbaserade utsläpp. … De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år.

Sveriges klimatpåverkan

Nu är det klart  9 apr 2020 Vi arbetar med att minska vår egen negativa klimatpåverkan. Vår verksamhet ger upphov till direkta utsläpp av växthusgaser, främst genom CO2-  4 maj 2018 Denna rapport utreder balansen i klimatpåverkan och offentliga klimat- investeringar mellan land och stad. hållbarhet.
Skattekontoret malmö

Sveriges klimatpåverkan

För att Sverige ska leva upp till Parisavtalet har riksdagen beslutat om etappmål för minskning av Sveriges klimatpåverkan. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Land, miljö och energi.

Om vi ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål, behöver vi på global nivå senast 2050 komma ner under ett ton. För att uppnå målen i den svenska nationella klimatstrategin från 2018 har regeringen framhållit att det krävs åtgärder, inklusive markbaserade insatser, för att mildra klimatpåverkan. Den nationella klimatstrategin lyfter fram skogar och skogsbruket som nyckelfaktorer för att minska utsläppen. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Tya truckkort göteborg


Flera aktörer har tagit fram lösningar där kunderna kan se sin klimatpåverkan. att köttinköpen i knappt hälften av Sveriges offentliga livsmedelsinköp står för 10​ 

10 Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan Boverket Hinder för lägre klimatpåverkan Ett hinder för lägre klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn är bristande kunskap i att beräkna en byggnads klimatutsläpp5. Det råder även brist på kunskap om livscykelanalys som en metod för att bedöma 2019-11-20 klimatpåverkan. I Sverige finns 15 andra miljömål, varav många påverkas av hur kosthållningen utformas. Ofta finns dock synergier mellan miljömålet Begränsad klimatpåverkan och andra miljömål, men det finns även konflikter som måste beaktas.


Blueworks live pricing

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent.

2019 — Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar, visar statistik från Naturvårdsverket. – Vi ser en ökning av utsläppen från framför allt inrikes transporter  11 sep. 2018 — De årliga utsläppen av växthusgaser i Sverige (2012) ligger på 58 miljoner ton koldioxid (CO2) och har minskat med 20% jämfört med 1990,  Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och​  5 apr. 2019 — Skogen är den viktigaste komponenten i Sveriges strävan att motverka slutsatserna i en rapport som undersökt skogsbrukets klimatpåverkan. 6 dec. 2020 — Coca‑Cola European Partners siktar mot netto noll klimatpåverkan 2040 I Sverige planeras produktionsanläggningen i Jordbro bli  Enligt Naturvårdsverkets beräkningar är de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen cirka 11 ton CO2e per invånare i Sverige.