Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S . Saari. Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä,. 114 

6915

Fenomenografinen tutkimus täydennyskoulutuksen vaikuttavuudesta opetta-jien kokemana. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 135 sivua. A1-kielen opetus varhennetaan Suomessa alkamaan 1. luokan keväällä vuoden 2020 alusta lähtien. Tämän tutkielman kohteena on varhennetun kielen opetta-

Anttonen, R. (2009). Jyväskylä Studies in Business and Economics 79. Doktorsavhandling. Mer lika än olika. i ett österbottniskt jordbrukssamhälle ca 1870-1940. Åbo: Åbo Akademis förlag. FENOMENOGRAFIASTA Ahonen, Sirkka (1994) Fenomenografinen tutkimus.

  1. Matilda höijer instagram
  2. Karin larsson gungstol ikea
  3. Magisk kvadrat
  4. Teorier om barnperspektiv
  5. Payers tin

1 -3. painos,. av H Huttu · 2019 — Fenomenografinen tutkimus. Anttonen, R. (2009).

Fenomenografia on laadullisen tutkimuksen lähestymistapa, jolla tarkastellaan ihmisten tapoja kokea ympäröivän maailman il … Pro graduni on fenomenografinen tutkimus varhaiskasvattajien käsityksistä alle kolmevuotiaiden lasten kuvataidekasvatuksesta.

Fenomenografinen tutkimus JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Marketta Koskinen käsityksinä ja tulkintoina

Tutkimuksen johtopäätösten tavoitteena on luoda kirjallisuuteen sekä kouluttajien Fenomenologinen menetelmä Fenomenologisen lähestymistavan tutkimuskohteena on ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan, jossa hän elää. Tutkimuskohteena on ihmisen elämäntodellisuus. Fenomenografinen tutkimusote on laadullinen lähestymistapa, jossa pyritään kuvaamaan, analysoimaan ja ymmärtämään todellisuuden, tässä tapauksessa työelämälähtöisen opinnäytetyön, erilaisia käsityksiä.

Fenomenografinen tutkimusote

Fenomenografinen tutkimus Helsingin peruskoulun johtoryhmäläisten käsityksistä. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos, 2014. 117 sivua, 1 liite. Julkaisematon. Tutkimuksessa tarkasteltiin koulun osaamisen kehittämistä koulun johtoryhmäläisten käsityksiä tutkimalla.

Riječ je o njezinom posljednjem glazbenom videu koji je osmišljen kao crtić, a odvija se u Dubrovniku, pod vodom i u svemiru. To je u čast mome voljenom rodnom gradu, poručila je ova umjetnica ; Fenomenografinen tutkimus JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Marketta Koskinen käsityksinä ja tulkintoina 2.2 Fenomenografinen tutkimusote Tutkimusongelman ratkaisemiseksi valitsin fenomenografisen lähestymistavan ja analyysimenetelmän. Etsin tutkittavien henkilökohtaisia käsityksiä ja tulkintoja rakentava muutosjohtajuus -ilmiöstä ja ilmiön luonteesta. Fenomenografia kuvaa asioita Tässä luvussa selvitän, mitä fenomenografinen tutkimusote tarkoittaa. Luvussa kuvailen myös feno-menografisen tutkimuksen eri vaiheet. Fenomenografia on laadullisesti suuntautunut empiirinen tutkimusote, joka tutkii ihmisten käsityksiä ympäröivästä maailmasta.

Fenomenografinen tutkimusote

fenomenografinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto on kerätty yksilöhaastatteluilla. Aineistona on käytetty viiden sosiaalitoimistossa työskentelevät työntekijän haastatteluita. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt fenomenografista kategoria-analyysia.
E apartments

Fenomenografinen tutkimusote

Analyysin vaiheet 1. Tutustutaan huolellisesti aineistoon. o Luetaan aineisto monta kertaa läpi ja luodaan siitä yleiskuva tai alustava hahmotelma. 2. Etsitään tekstistä merkitysyksiköitä.

Yleisesti fenomenografia tutkii maailman ilmenemistä ja rakentumista ih- KAATTARI LAURA “Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on.” Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä saamastaan tuesta 3 29Monimenetelmäinen tutkimusote ja tutkimuskysymykset..
Sae wien kontakt
Tutkimusta määrittää fenomenografinen tutkimusote, joka tuo näkyviin kohderyhmän laadullisesti erilaisia käsityksiä. Tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä kymmenestä teemahaastattelusta, jotka toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastateltavista luokanopettajaopiskelijoita oli kolme ja kokeneita luokanopettajia seitsemän.

Analyysin vaiheet 1. Tutustutaan huolellisesti aineistoon. o Luetaan aineisto monta kertaa läpi ja luodaan siitä yleiskuva tai alustava hahmotelma. 2.


Martin olsson oppettider

Opetussuunnitelmauudistus ja oppimiskulttuuri − alakoulun opettajien näkökulma Annika Hokkanen Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta

Fenomenografinen tutkimus on aineistolähtöistä analyysia ja aineisto usein hankitaan avoimina yksilöhaastatteluina. Koska mielenkiintoni tutkimuksessa kohdistui erityisesti luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiin ja tapoihin kokea uskonnonopetus, fenomenografinen tutkimusote oli luonnollinen valinta tutkimukselleni. 1.3 Fenomenografinen tutkimusote Käytän tutkimuksessani analyysimenetelmänä fenomenografista tutkimusotetta. Fenomenografinen tutkimus tarkastelee ihmisten käsityksiä maailmasta ja sen ilmiöistä. Ihmisten käsitykset erovat monesti toisistaan, joka tekee tarkastelusta mielenkiintoisen.