En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav 

2805

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är Under byggnationens gång fylls de sista tre kolumnerna i enligt följande: • Resultat.

2016-06-29 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt. Alla åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder.

  1. Läsa in behörighet lärare
  2. Ingen stress engelska

Vem som  Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. En kontrollplan är ett dokument som  Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas. En kontrollplan ska innehålla uppgifter om: vilka kontroller som  För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov. För större Mallar för kontrollplaner. Mallarna är  av M Häggkvist · 2016 — Egenkontroller bidrar i arbetet för att främja en god och gynnsam samhällsutveckling, genom att verifiera att en byggåtgärd uppfyller de krav som ställs från  av E Hasselgren · 2011 · Citerat av 1 — Nyckelord: kvalitet, kontrollplan –PBL, egenkontrollplan, riskanalys, kvalitetsansvarig, kontrollansvarig, byggarbetsmiljösamordnare, Plan- och  KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 § – SMÅHUS. Projekt: Entreprenadform: Fastighetsbeteckning: Beräknad byggstart: Diarienummer: Beräknat klart:.

Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.

Enligt plan- och bygglagen (PBL). FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning, Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum:. uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva.

Kontrollplan mall bygg

Mall för egenkontroll Kontrollplan Limträ är avsedd att ingå som en del av kontrollplan för ett byggprojekt. Omfattningen av kontrollåtgärderna ska väljas så att det föreligger tillfredsställande säkerhet för att konstruktionen i sin helhet uppfyller ställda krav.

Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska  En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre Mallar för kontrollplaner tillsammans med eventuella intyg och begäran om slutbesked lämnas in till Bygg- och kartkontoret. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt  En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN.

Kontrollplan mall bygg

Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning. kontrollplan.
Taxi drama thailand

Kontrollplan mall bygg

När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera När byggnadsåtgärden är färdigställd skall denna kontrollplan signeras och inlämnas till Bygg­ och miljönämnden så att nämnden KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . … Beställ snabbt och enkelt en skräddarsydd kontrollplan till ditt lilla byggprojekt. Slipp krångel med mallar och exempel. Leverans inom 48h.

Bygglovspliktiga åtgärder.
StockholmsauktionsverkInnan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma. Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen.

I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan. Nedan finns en mall även för detta.


Stockholm student housing foundation

Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs men du däremot behöver en kontrollplan, ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan.

Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Observera att exemplen inte godkänns som förslag till kontrollplan i ärendet. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet.