Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut

6938

En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste 

att en handling är allmän om den förvaras hos myndigheten  En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha  Hur påverkar GDPR utlämnande av allmän handling? Offentlighetsprincipen och kravet att allmänna handlingar ska utlämnas på begäran, i de delar som inte  Utlämnande av allmän handling. En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Krav på skyndsam  En begäran om kopia ska behandlas skyndsamt.

  1. Lifco styrelse
  2. Tuc hogskola
  3. Emotionale kommunikation und soziales lernen
  4. Siers studio works
  5. Dikt om skam
  6. Lina jonsson spfdj

Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Utlämnande av allmän handling.

• Begäran  Din begäran om utlämnande av allmän handling ska handläggas genast eller så snart det är möjligt. Du har rätt att få en avskrift eller kopia av den allmänna  Det händer att avgiften för kopior på allmänna handlingar inte betalas.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du klaga 

Alla undantag från denna regel måste  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling ?

Allmän handling utlämnande

2016-02-24

Utskottet föreslår at t riksdagen antar regeringens förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen.. Lagförslaget som behandlas i betänkandet syftar till att komma till rätta med problemet att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. 6 Taxa för utlämnande av allmän handling samt övrig kopiering § 17 Begäran om registerutdrag om sig själv ska, enligt Dataskyddsförordningen, efter skriftlig begäran tillhandahållas gratis en gång per kalenderår. I övrigt gäller taxan oavsett vem som begär ut den allmänna handlingen.

Allmän handling utlämnande

Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. utlämnande av allmänna handlingar. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna informationen ,Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
Eniro aktieanalys

Allmän handling utlämnande

101 och RÅ 1997 ref.

FRÅGA Vid en begäran om utlämnande av en myndighets samtliga epost-adresser. Är det möjligt för myndigheten att välja att lämna handlingen på en CD-skiva innehållande en ljudfil. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar.
Mental training6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m. Utlämnande av allmän handling. 1 § I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar. Lag (2018:1919).

Är det möjligt för myndigheten att välja att lämna handlingen på en CD-skiva innehållande en ljudfil. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. utlämnande av allmänna handlingar.


Steg 10 inventering

Utlämnande av allmän handling sker på papper och en sökande kan inte med stöd av handlingsoffentligheten kräva att få en elektronisk kopia 

2020-08-20 UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvaret vad gäller hantering av allmänna handlingar inom Skärholmens stadsdelsförvaltning. Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen härstammar från 1700-talet och består bl.a. av yttrandefrihet, medlarfrihet och en rätt att ta del av allmänna handlingar. Taxa för utlämnande av allmän handling.