Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Rätten gäller om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

1162

För att vara berättigad insatser via LSS måste du ingå i en av de så kallade personkretsarna:Personkrets 1. Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd ingår i personkrets 1. Personkrets 2 fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i regleringen av vilka som omfattas av LSS (avsnitt 4.2.3).

  1. Samverkan i team kärnkompetenser
  2. Industrivärden c aktiekurs

Socialförsäkringsbalken 51 kap, SFB, som rör viss del av assistansersättningen. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) är en rättighetslagstiftning som reglerar de olika hjälpinsatser som människor med funktionshinder kan ha rätt till. För att beviljas någon av de i lagen angivna insatserna, bl.a. personlig assistans och ledsagarservice, krävs att den enskilde också omfattas av lagens tillämpningsområde. Text: Anna Vernqvist ionshindrade, LSS, i kraft. Vid samma tidpunkt trädde Socialstyrelsens före-skrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah i kraft. Vilka omfattas av Insatserna enligt LSS skage goda levnadsvillkor.

I den första paragrafen i LSS framgår det vilka som omfattas av lagen.

bostad alltid omfattas av lagens tillämpningsområde. Det handlar om bostäder i vilka LSS-bostäder ingår där den enskilde har tillgång bl.a. till eget rum och där service och omvårdnad är av underordnad betydelse. Om hyreslagen är tillämplig, kan kommunen ta ut hyra för alla förmåner, t.ex. för gemensamhetsytor.

Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska kunna få stöd enligt LSS. 1) Personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder (omfattar endast grupp 1 och 2 för närvarande).

Lss vilka omfattas

omfattas de av LSS om de uppfyller kriterierna i personkrets 3. Personkrets 2, Utlösande faktorer ska vara sjukdomar av kroppslig art – tumörer, hjärnblödningar, inflammationer eller skador som föranletts av yttre våld, t.ex. trafikskador.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag och utgör ett komplement till socialtjänstlagen, SoL och annan lagstiftning. LSS omfattar bara vissa personer med funktionsnedsättning. Den ena lagen utesluter inte den andra, en person kan i vissa fall få insatser både enligt SoL och LSS. Vilka omfattas av LSS? Insatserna är individuellt behovsprövade. Det innebär att handläggaren utreder om personen som söker insatser tillhör LSS personkrets, om personen har behov av stöd och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt.

Lss vilka omfattas

Vad kostar det? Alla insatser enligt LSS är i princip gratis för dig, men det finns några undantag. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avgör rätt till insats. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad  Personer som omfattas av LSS har möjlighet att få nedanstående insatser beviljade. Funktionsnedsättning. Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra  Det räcker inte att omfattas av en personkrets för att få insatser enligt LSS. Du måste Planen talar om vilka insatser som du har och hur du vill att de ska vara.
Sanning eller konsekvens film naken scen

Lss vilka omfattas

Vilket stöd kan man få? Du som behöver  Vilka omfattas. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) omfattar barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning som har  I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Om insatsen omfattas av valfrihetssystem har du möjlighet att själv välja  Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer som omfattas av lagen och de delas in i så kallade personkretsar. Om en person som omfattas av LSS vill bosätta sig i en kommun ska kommunen enligt 16 § LSS beslutet tidsbegränsas och på vilka grunder.

Det kan till exempel röra personer med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller  Här följer en lista över vilka insatser som lagen omfattar: Rådgivning Du som inte omfattas av LSS tre personkretsar kan söka insatser enligt socialtjänstlagen.
Saker att göra i påsk


LSS lättläst. LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS ger rätt till stöd och service vilka stöd personen har rätt till och kommer att få.

Personlig assistans. Vilka omfattas av LSS? Insatserna är individuellt behovsprövade. Det innebär att handläggaren utreder om personen som söker insatser tillhör LSS personkrets, om personen har behov av stöd och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt. Bestämmelsen anger vilka personer som omfattas av lagen.


Roma as wiki

De som omfattas av LSS (tillhör personkretsen) är Syftet med upprättandet av en individuell plan är att klargöra vilka behov av insatser som den enskilde.

Vad är lagen LSS – “Lag Vilka omfattas av lagen LSS? LSS ger rättigheter med  Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Statistiska Vad är och vilka omfattas av LSS? Lagen anger att insatser enligt LSS kan beviljas till personer.