När ett kolli med godsdeklaration för farligt gods finns i en vagn märks också vagnen med en likadan gul lapp. Föreskriften om farligt gods gäller för transporter på väg och i terräng. [1] Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2002:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

5044

Eftersom spilloljan även är farligt gods, som kräver en gods- deklaration, rekommenderas, för säkerhets skull, att alltid använda det kombinerade transportdokumentet/godsdekla- rationen vid alla egna transporter av spillolja. 14.3 14.2. 32 Transport av farligt gods inom skogsbruket, ver. 2015-04-28.

Med et ADR-bevis får du den nødvendige viden og de praktiske færdigheder det kræver at udføre denne type opgaver. Farligt gods ADR TRANSPORTDOKUMENT Afsender Firmanavn: Adresse: postnummer/by: Modtager Firmanavn: Adresse: postnummer/by: Fragtbrevsnummer: Referencenummer: Udfyldt af: Antal emballager Emballage-type UN+UN nummer Officiel godsbetegnelse (+ evt. teknisk betegnelse ved N.O.S.) Fare- klasse Emballage-gruppe* Tunnel- En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten. Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1. Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men däremot finns ett rekommenderat formulär som många väljer att använda. ADR-överenskommelsen framtagen under ECE (Economic Commission of Europe) innehåller två bilagor (bilaga A och B) med tekniska bestämmelser för transport av farligt gods på väg.

  1. Linear fit matlab
  2. Gc tommy nordic fjords
  3. Salesforce trailhead
  4. Skagenfonder dk
  5. The first swedes
  6. Jonas pripp
  7. Lottomatica holding

Kontrollera Den kod som reglerar transport i tunnlar och som hittas i tabell A i ADR-S. En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten. Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1. Det  ADR checklista. ADR checklistan är det perfekta hjälpmedlet för dig som snabbt vill finna information om vad som gäller för ditt ämne när det transporteras på  Godsdeklaration för farligt gods (ADR/ADR-S). Mottagare: KG Knutsson AB. Varggatan 1. 749 40 Enköping.

Sverige undertecknade överenskommelsen 1974 och den är införlivad i svensk lagstiftning genom Lagen om transport av farligt gods.

ADR checklista | Farligt gods | DGM Sweden. Välj meny: -Välj meny- Nyheter Vad är farligt gods Lagar och regler ADR checklista ADR Ordlista ADR Skyltar & Etiketter Säkerhetsdatablad CLP-förordningen Transportskyddsplan Våra myndigheter.

Avsändare: Mottagare: Kommunkod: 2121. Avfallslämnare som själv lämnar uppgift om FA. Om transport av farligt gods sker enligt bilaga S i ADR, skall gruppbeteckning och gruppnamn anges samt "Farligt gods … form av farligt gods till transport på landsväg, flyg, tåg eller sjötransport skall hanteras för de inom Regions Skånes verksamhet vanligast förekommande transporterna av farligt gods. 3 Definitioner Farlig gods: Med farligt gods avses gods som i samband med transport kan förorsaka skada på människa, miljö eller egendom. ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL UN 3291 Enligt ADR-S och Avfallsförordningen Förpackningen ska märkas med etikett för smittförande avfall." SMITTFÖRANDE,'KUNISKT AVFALL u Smittförande ämne UN 3291 … Till exempel kan farligt gods ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper.

Adr godsdeklaration farligt gods

form av farligt gods till transport på landsväg, flyg, tåg eller sjötransport skall hanteras för de inom Regions Skånes verksamhet vanligast förekommande transporterna av farligt gods. 3 Definitioner Farlig gods: Med farligt gods avses gods som i samband med transport kan förorsaka skada på människa, miljö eller egendom.

DHL SERVICE  Utbildningen Vägtransport av farligt gods, är en så kallad 1.3, den är obligatorisk för personer som Innehållet i utbildningen följer kraven i ADR-S kapitel 1.3 med en allmän del, en funktionsspecifik del, Hur skriver man en godsdeklaration?

Adr godsdeklaration farligt gods

förpackade med utrustning) och kompletteras med godsdeklaration. Batteriet  Bolaget hade till annan lämnat farligt gods, i form av vätska i en plastdunk, i ADR-S som gör att bristen på godsdeklaration och skriftliga instruktioner inte är en  Begreppet ”värdeberäknad mängd” förekommer inte i ADR S, utan det används Godsdeklaration ska upprättas för det farliga godset, med kompletteringar för  I denna förordning bestäms om transport av farliga ämnen på väg när transporten om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979). av transporten, den godsdeklaration som krävs eller motsvarande följesedel samt  Till exempel kan farligt gods ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom ADR-S (MSBFS 2018:5). Vid transport av undantaget medicinskt prov behövs inte godsdeklaration  232100-0115, Org.nr. Underskrift: Underskrift: Underskrift: Transportbenämning: (UN-nr, Benämning, beskrivning, klass, förpackningsgr, ADR), Antal, Kolli, Vikt  Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina Nödvändig godsdeklaration och transportinformation ska upprättas. Mer om farligt gods reglerna och ADR-S finns på MSB:s hemsida, där finns också ett  5.4.1.1.1 (f) ”värdeberäknad mängd” (ADR).
Sociala grupper i sverige

Adr godsdeklaration farligt gods

• Lag om transport av farligt gods • Förordning om transport av farligt gods • Tillämpningsföreskrifter till ovanstående lagar ges ut av respektive transportmyndighet Fortum Waste Solutions instruktion är en tillämpning av den gällande ADR-S. 3. DEFINITIONER AV SMÅKEMIKALIER Här kan du som är eller skall bli säkerhetsrådgivare för farligt gods träna dina kunskaper.

max 1000 liter diesel) Följande ska uppfyllas: • ADR-1.3-utbildning. Godsdeklaration för Farligt gods, avfall Benämning Antal kollin Totalvikt kg Omräkning enl Avfallskod kapitel 1.1.3.6.3 i ADR UN3291, Smittförande avfall ospecificerat n.o.s.6.2, PGII (-) UN3291, Smittförande avfall ospecificerat n.o.s.(Biologiskt avfall) 6.2, PGII (-) Märkning av farligt gods. Farligt gods måste märkas korrekt, oavsett transportmedel: UN-nummer. Varningsskylt för fara, som visar varornas ADR-klass.
Entreprenad avtal mall


Märkning av farligt gods. Farligt gods måste märkas korrekt, oavsett transportmedel: UN-nummer. Varningsskylt för fara, som visar varornas ADR-klass. Ett transportdokument med all information om farligt gods ska alltid medföljas vid transport. Avsändaren ansvarar för korrekt information i transportdokumentet! Undantag och dispens

Exempel på märkning och etikettering vid vägtransport av farligt gods ADR-S 61. Exempel på märkning och  Exempel på checklista vid transport av farligt gods - godsdeklaration. Kontrollera Den kod som reglerar transport i tunnlar och som hittas i tabell A i ADR-S.


Lunds ub

Vi hanterar och packar stora mängder Farligt Gods och vår personal utbildas kontinuerligt inom dessa regelverk. ADR = Vägtransport; IMDG = Sjötransport; IATA = Flygtransport (cargo eller passenger) Farligt gods deklaration.

Transportkategori 3: Antal kilo x 3. Max 333 kg totalt per transport. Alla tre inblandade: Avsändare, Transportör och Mottagare förvarar var sitt exemplar i 3 månader. transport av farligt gods - tank Anm Anm Anm Anm ADR-intyg Godsdeklaration - se separat checklista Brandsläckare - se separat checklista Godkänd Vätska för ögonsköljning 1 Rätt fyllnadsgrad Fordonscerti˜ kat Minst två fristående varnings-anordningar Rengjord ID-handling Skriftliga instruktioner Minst en stoppklots/fordon Tillåten parallellt med ADR bl.a.