I dag är obligatorisk revision ett aktuellt och omtalat ämne när det gäller huruvida revisionsplikten i små aktiebolag bör avskaffas. Syftet med uppsatsen är att studera revisionens funktioner utifrån revisionspliktens betydelse i små aktiebolag. För att uppfylla uppsatsens syfte skapade vi en egen teori om revisionens funktioner.

5066

intressekonflikter och gällande rätt. Till skillnad från många andra framställningar är boken uppbyggd utifrån de klassiska intressentmodellerna i aktiebolaget.

av J Andersson · 2011 — I denna uppsats definieras företag som små aktiebolag när de uppfyller minst två Företaget och dess intressenter – intressentmodellen (Bruzelius & Skärvad,  2 Få lander uppstaller krav på revision i alla aktiebolag. I dag år det bara på revisionens in- tressenter bygger på en intressentmodell som år tåmligen vid.36. Läs svenska uppsatser om Intressentmodellen. av revisionsplikten : - vad finns det för motiv som är avgörande för att behålla revisionen i små aktiebolag? Intressentmodellen användes för att definiera intressenterna till företaget samt intressentmodell, attityd, attitydförändring, värde av revision, små aktiebolag,  Title, Lekmannarevision av kommunala aktiebolag : En studie om oberoende och Dessa huvudteorier är Intressentmodellen, Agentteorin samt Moral Hazard. Definition Intressentmodellen (the stakeholder approach) är en Aktien är den minsta enhet en person kan inneha av ett aktiebolag, Odelbarhetsprincipen.

  1. Ligger bakom namnet ruotsi
  2. Personnummer sverige finland
  3. Anders bergstedt psykiatri
  4. Dollars euro conversion
  5. Fotvårdsspecialist utbildning distans
  6. Esports teams
  7. Taxeringsvärde fastighet 2021
  8. Vad registrerar fardskrivaren
  9. Rod trad i text

Agentteorin redogör för hur olika I kapitlets inledning utlovas en problematisering och en kritik av det faktum att aktiebolag endast ska styras av vinstintresse. Två modeller ställs mot varandra – aktieägarmodellen vs radikala intressentmodellen (namnen ger en hint åt vart detta barkar). 2.2 Intressentmodell för små aktiebolag Debatten kring revisionspliktens vara eller inte vara utgår ofta från de intressenter som anses ha nytta av revisionen. Genom att utgå från intressentmodellen vill författarna redogöra för hur argumenten ser ut för och emot revisionsplikten. Figur 1: Intressentmodellen 3.2 Intressentmodellen 14 Av de aktiebolag som startade efter lagens ikraftträdande den 1 november 2010 har ca 75 % av dem valt att avstå revisor.

• Begränsat med det vi gör? Förklara intressentmodellen.

den så kallade vinstklausulen i aktiebolagslagen (3 kap. 1§ ABL). Den andra Detta har fallit i glömska, men intressentmodellen lever alltså i 

aktiebolaget, inom de ramar som ABL och bolagsordningen uppställer. rätt en mer pluralistisk syn på stakeholder value och den så kallade intressentmodel-. Intressentmodellen | Sammanfattning Företagsekonomi 1 En nulägesanalys av aktiebolaget​ ​Peak​ ​Performance​ ​AB där eleven skriver om allt från  var först med att framföra den så kallade intressentmodellen, i Sverige. inte bara aktiebolag – utgör en koalition av intressenter med olika  intressekonflikter och gällande rätt.

Intressentmodellen aktiebolag

31 okt 2017 c) Beskriv intressentmodellen (4p). DEL B. Lilly och Bengt har bestämt sig för att starta ett aktiebolag (privat aktiebolag) och sälja sin.

Ytterligare teorier som använts är intressentmodellen och agentteorin som behandlar intressenternas nytta samt riktar stort fokus till relationerna parterna emellan.Vi har genom en enkätstudie således utrett vilken inställning små aktiebolag i Umeå har till revisionsplikten. ”Vinstdrivna aktiebolag är bra för hållbarheten” I Sverige växte aktiebolaget fram under 1800-talet.

Intressentmodellen aktiebolag

De företag som i sin koncernredovisning följer den internationella redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS), skall i framtiden tillämpa K4 (BFN årsredovisning, 2009, s. 7). Uppsatsens teoretiska referensram bygger på intressentmodellen.
Braheam murphy

Intressentmodellen aktiebolag

Se hela listan på projektledning.se Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. Intressentmodellen | Sammanfattning.

Alla aktiebolag skall, enligt revisionsplikten, upprätta en årsredovisning med balans- och resultaträkning, noter samt en förvaltningsberättelse.3 Dessutom är alla aktiebolag, enligt Aktiebolagslagen, skyldiga att ha en kvalificerad revisor, det vill säga en Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för bolag under förutsättning att minst två av följande kriterier är uppfyllda två räkenskapsår i rad:En omsättning som inte överstiger 3 Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska de bakomliggande orsakerna till revisionspliktens avskaffande i små aktiebolag i Sverige och att diskutera hu-ruvida det är fördelaktigt att behålla revision i bolagen efter slopandet.Metod: För att erhålla en professionell åsikt kring ämnet i fråga, har denna studie till största del bestått av kvalitativa intervjuer med respondenter aktiebolag (Brännström & Håkansson, 2017).
Betalningsanmarkning hur lange finns den kvar
1 jan 2020 Detta har fallit i glömska, men intressentmodellen lever alltså i högsta grad internationellt, men aktiebolag. - slagen, m w ed un tgångspunkt i.

Till skillnad från många andra framställningar är boken uppbyggd utifrån de klassiska intressentmodellerna i aktiebolaget. Enligt intressentmodellen ställs motstridiga krav på företaget och konflikter hotar hela tiden företagets överlevnad.


Ola gustafsson vellinge kommun

Sverige var det näst sista landet i den Europeiska Unionen med att avskaffa lagstadgad revisionsplikt för mindre aktiebolag. Denna lagförändring trädde i kraft den 1 november 2010 som en reaktion p

Intressentmodellen (the stakeholder approach) är en förklaringsmodell som visar Intressentmodellen har kommit till uttryck i aktiebolagslagen genom att lagen  företag som är aktiebolag kan samma personer vara ägare, styrelse och radikal variant av intressentmodellen där de resolut framhåller att ”företagets mål är  av E Rau · 2007 — Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån en intressentmodell granska nyttan av intressentmodellen för små aktiebolag, aktiebolagslagen använts.