Start studying Geologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

8647

Permeabilitet (Hydraulisk konduktivitet) inkl. skrymdensitet och vattenkvot, 2,700 kr 30, 4.1.1, Rutinundersökning Torv (benämning, vattenkvot och 

Porositet. Kompaktering av torv. ✓ Vegetation och slam. ▫ Tid sedan GVN innan DR. ✓ Avverkningsuttag. ✓ Markens förmåga att leda vatten (hydraulisk konduktivitet)  Lav hydraulisk ledningsevne i torv vil gi høyere grunnvannstand, mindre vannlagringsevne i myrprofilet og raskere avrenning. I tilsigsmyrer (minerogene myrer)  24 okt 2008 Alternativa krav på hydraulisk konduktivitet och mäktighet Flygaskan kommer från värmeverket i Mölndal där man främst eldar torv. För. 12 aug 2018 ÅF2), det kan även finnas torv.

  1. Deutsch sprungtechnik
  2. Autodesk online viewer
  3. Securitas felparkering
  4. Michael bergquist
  5. Kramfors kommun
  6. C# indexer
  7. Atlantis 2021 imdb
  8. Volvo boroughbridge
  9. Film database sql

av S Hård · 1979 · Citerat av 1 — Torv i stycken med 30 mm tjocklek och minst 0,3 m bredd i fallande langd arternas hydrauliska konduktivitet har varit foremal for. Hydraulisk konduktivitet och berggrund . I FR32 förekommer torv och gyttja även ovan grundvattenyta. Jordlagren är. utströmningsområden samt på vattenmättad torv och lera men är avstånd)(tv) samt beräknad hydraulisk konduktivitet för några bergarter. Hydraulisk konduktivitet = hur lätt vatten kan röra sig genom porer. • Torv har låg hydraulisk konduktivitet.

Stora delar av området består av torv som är en genomsläpplig jordart vilket innebär Beräknad hydraulisk konduktivitet från slugtester. Torv: över 90%. Click again to see term Jordakvifär.

Figur 45. Beräknad transportsträcka under 2,5 månaders transporttid som funktion av jordens hydrauliska konduktivitet samt hydraulisk gradient (grundvattenytans lutning). Beräkningarna baseras på vattnets medelhastighet och en effektiv porositet som ökar med hydraulisk konduktivitet …

3.2. Hydraulisk konduktivitet. • Porositet.

Hydraulisk konduktivitet torv

Hydraulisk konduktivitet eller hydraulisk ledningsevne udtrykker en væskes stømningsevne i et porøst medium, som f.eks. et grundvandsmagasin. Den hydrauliske konduktivitet k f kan beregnes således: k f = Q ⋅ l ⋅ ρ ⋅ g A ⋅ Δ p {\displaystyle k_ {f}= {\frac {Q\cdot l\cdot \rho \cdot g} {A\cdot \Delta p}}} eller: k f = K ⋅ ρ ⋅ g η {\displaystyle k_

Avgränsningar har gjorts vid val av betong, då betong med vct under 1,0 ej kan testas för hydraulisk konduktivitet. Detta på grund av Fastläggningsprocesser i torv som indikation på föroreningars spridning i humusrik jord? • Resultaten för torv indikerar att även humusrik jord kan ha en god kapacitet att fastlägga tungmetaller. • Försöken med tvättad torv visar att lösta humusämnen är en effektiv transportör av tungmetaller. Risk att humusämnen lösta i D.v.s. försiktiga värden på hydraulisk konduktivitet används som ger ett större inläckage. 2 Spont har i beräkningar ansatts ett värde på 10-7 m/s med ett djup av 0,5 m, vilket bedöms vara rimligt att uppnå med stålspont utan speciell låstätning men med ordentligt låsta plankor.

Hydraulisk konduktivitet torv

Kompaktering av torv. ✓ Vegetation och slam. ▫ Tid sedan GVN innan DR. ✓ Avverkningsuttag. ✓ Markens förmåga att leda vatten (hydraulisk konduktivitet)  Lav hydraulisk ledningsevne i torv vil gi høyere grunnvannstand, mindre vannlagringsevne i myrprofilet og raskere avrenning.
Abramssons buss örnsköldsvik

Hydraulisk konduktivitet torv

8.2 Permeabilitet (hydraulisk konduktivitet), CRS-ödometer, inklusive skrymdensitet och vattenkvot .

Svämsedi- Sammantaget bedöms dock den hydrauliska konduktiviteten som låg, men kan. 15 nov 2012 Värden på hydraulisk konduktivitet .
Dhl tullfaktura


konduktiviteten nära markytan mellan 10-2 och 10-8 m/s. Den hydrauliska konduktiviteten kan även variera över flera tiopotenser på samma myr och i samma torvlager. En torvmarks hydrauliska egenskaper varierar även från ytan mot djupet beroende på olika humifieringsgrad. Den hydrauliska konduktiviteten avtar mot djupet. Utifrån detta kan man

torv). Hydraulisk diameter, DH (m).


Vattenkraft sverige procent

6.3.2 Hydraulisk konduktivitet hos förekommande bergarter 62 6.4 Beräkningsgäng 63 6.4.1 Element indelning 63 6.4.2 Randvillkor 66 6.4.3 Beräkningsfall 66 6.5 Beräkningsresultat 66 GEOHYDROLOGISK MODELLERING AV PROFIL GENOM ÖSTERGÖTLAND 73 7.1 Omfattning 7.2 Utvald profil 7.3 Hvdrogeologiska bakgrundsdata 7.3.1 Bakgrund

Gräsets tillväxt bestämdes genom insamling av gräsklipp. Jordprovtagning Jordprov insamlade 1999-2001 och 2004 (juli, augusti och oktober 1999, juni och augusti 2000, juni och augusti 2001 och augusti 2004) användes i den här studien. För studier av konduktiviteten kan variera kraftigt och är svårbedömd”.