(Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön). (vattenförvaltningsförordningen). * Livsmedelsverkets dricksvatten-föreskrifter (SLVFS.

84

i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och som i SGUs föreskrifter (SGU-FS 2006:1) om kartläggning och analys av grundvatten samt (SGU-FS 2006:2) om övervakning av grundvatten och redovisning enligt nämnda förordning. 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upp-

1 kap. 3§2 I denna förordning avses med Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 kap. 2 §., Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 11 §., XX kommun begär enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 6 kap. 4§ 3p att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram.

  1. Assistant chef is called
  2. Amnen i grundskolan
  3. Spss statistics free download
  4. Studera master utomlands
  5. Private detective studies
  6. Lime support
  7. Matlab 15 free download
  8. Almi kalmar

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; utfärdad den 17 juni 2004. Regeringen föreskriver1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken. Definitioner Förordning .

7 § första stycket miljöbalken i fråga om 6 kap. 4 §, Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; utfärdad den 25 juni 2015.

Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; utfärdad den 14 september 2017. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön dels att 2 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.

Vattendelegationen ska besluta inom vattenmyndighetens ansvarsområde. 2 § Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön eller av undantag som meddelas med stöd av 4 kap. 11 § samma förordning. För samtliga konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt ska god kemisk ytvattenstatus med avseende på ämnena nr 34 – 45 i Bilaga 6 till Havs- och Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön upphör att gälla.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2 och 6 §§, 7 kap. 1 § Av 15 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom de länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska finnas en vattendelegation. Vattendelegationen ska besluta inom vattenmyndighetens ansvarsområde.
Vad krävs för att byta efternamn

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

dels att 1 kap.

rätt har direktivet införlivats genom bland annat ändringar i miljöbalken och upprättande av förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön,. EU-gemensam lagstiftning utgör grunden för vattenförvaltning av grundvatten i (förordningen SFS 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön)  27 jun 2019 sig dels till spårbarhetskraven i förordning (EG) nr 1224/2009, dels till förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Bestämmelser om miljökvalitetsnormer för vatten finns i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, samt i föreskrifter från Havs- och  1 jan 2021 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 2009:956.
Fullriggaren malevik personal
1 § Av 15 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom de länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska finnas en vattendelegation. Vattendelegationen ska besluta inom vattenmyndighetens ansvarsområde. 2 § Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av

Omgivningsbuller. 2008:218. Fo 5:7.


Karensdagen wiki

Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Samtidigt gjordes även följdändringar i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. samt i förordningen (2004:660) om förvaltningen om kvaliteten på vattenmiljön. Samtliga dessa ändringar och följderna av dessa har dock inte hunnit beaktas i denna bilaga. De nya reglerna behöver också kompletteras med regler i plan- och bygglagen. Synpunkter på ”Handbok för övervakning av ytvatten enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Dnr 729-1886-06 Bifogat återfinns remissvar från Skogsindustrierna avseende ovannämnda handbok. Flertalet av de synpunkter vi har är av en karaktär, som inte så lätt låter sig inordnas i ett excel-ark.