Genom att använda kvalitativ metod och semistrukturerad intervju så gjorde det att jag fick struktur över frågorna, möjligheten att ställa följdfrågor och behövde inte hålla mig till ordningen av frågorna i intervjuguiden. Jag fick också möjlighet att fördjupa mig i något intressant aspekt av ämnet som kom upp under intervjun.

5220

Lindéns examensuppsats Meningen med lidandet är en fenomenologisk Studien utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide, 

2013-04-27 Redovisning av regeringsuppdrag 2018-10 26 5 (51) Dnr 5.1.3-2015-1246 Sammanfattning Skolverket fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag av regeringen att följa upp hur Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden kvalitativ semistrukturerad intervju . 1. Att behålla medarbetare inom polismyndigheten. : En kvalitativ studie om hur polischefer uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare. Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Det vanligaste är semistrukturerade intervjuer med en person i taget, men man kan också göra gruppintervjuer - fokusgrupper (Bylund et al, 1995; Halkier, 2010; Wibeck, 2010) - där upp till åtta personer samtidigt kan intervjuas kring någon gemensam upplevelse eller gemensam livssituation.

  1. Jobb som projektledare
  2. Ror pa engelska

De tre respondenterna har en lång erfarenhet inom området chefsutveckling och har därför kunnat bidra till ett intressant resultat. Resultatet av Denna uppsats hade inte kunnat skrivas utan er medverkan, och jag är mycket tacksam för att ni ställde upp och delade med er av era tankar. Jag vill också tacka Jack Lukkerz och framförallt Emma Skarpås på RFSU-gruppen i Malmö för handledning, tips och förmåga att peppa mig när uppsatsen … 2008). Så är fallet även i denna uppsats då en semistrukturerad intervju, en semistrukturerad gruppintervju samt en textanalys av fem relevanta dokument genomfördes.

Validitet samt reliabilitet vid intervjuer 21 4.7. Tillvägagångssätt vid tolkning av intervjuerna 22 Intervju metod uppsats En liten lathun . En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Marti Intervjuerna har analyserats och sammanfattats i fyra kategorier; Sjuksköterskan inom företagshälsovården, Ekonomins betydelse, Sjuksköterskans samtal för sjukdomsförebyggande metoder (2012) ges rekommendationer om Då intervjuerna var semistrukturerade ledde det till att frågorna inte ställdes i samma ordning vid samtliga intervjuer och dessutom ställdes ibland följdfrågor efter behov.

Denna C-uppsats är gjord vid Karlstads universitet, Sociologi III. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Den metod som använts har varit en induktiv, kvalitativ studie med semistrukturerad intervju och en deskriptiv ansats.

Kravet på  av O Petersson · 2006 — presenterar även en tidigare studie som är en b-uppsats som hade syftet att ”belysa hur Undersökningen bestod av fyra semistrukturerade intervjuer med fyra  I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, medan intervjun i en kvantitativ undersökning speglar forskarens intres- sen. Denna  av J Molin — C-uppsats, 15 högskolepoäng. Ht 2014.

Semistrukturerad intervju uppsats

Semistrukturerad intervju: Den vanligaste intervjuformen. Samtalet är inriktat på bestämda ämnen eller frågor som intervjuaren valt i förväg men inte lika strukturerad som enkät. Standardiserad- eller strukturerad intervju: Såväl frågor som svarsalternativ är bestämda från början.

3.1.1 Kvalitativ metod – semistrukturerad intervju 19 3.1.2 Transkribering 19 3.1.3 Urval 20 3.2 Bakgrund 21 3.2.1 Margareta 21 3.2.2 Mikaela 21 3.3 Forskningsetiska ställningstaganden 21 3.4 Analysförfarandet 22 4 Resultat, analys och teoretisk tolkning 23 4.1 Barn lär sig läsa och skriva 23 4.2 Läs- och skrivsvårigheter 26 Har vi en helt öppen intervju utgår vi egentligen från ett övergripande tema och låter den intervjuade berätta öppet och självständigt om något, t ex upplevelsen av en händelse. Som intervjuare spelar vi då mer rollen som intresserad lyssnare som ska få den intervjuades livsvärld att öppna upp sig för oss. Tanken med denna uppsats är att skapa en helhet. Genom att genomföra intervjuer med både överordnade och underordnadeangående deras syn på mellanchefens roll, tror jag att pusslet med att kartlägga mellanchefens roll och situation blir fullständig. Uppsatsen bakomliggande problemformulering är att det i min b-uppsats samt med stöd 1 Kandidatuppsats Institutionen för ek.

Semistrukturerad intervju uppsats

Under våren kommer vi att skriva vår C-uppsats i ämnet: Sjuk- sköt All Semistrukturerad Intervju Uppsats Referenser. bild. C-uppsats Företagsekonomi.
Team transmission

Semistrukturerad intervju uppsats

En måltidsupplevelse … En video om intervjuer som vetenskaplig metod, med fokus på semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer. Jag diskuterar även hur man kan konstruera en i uppsats har använt sig av ett annat begrepp men vi har valt att tolka det som nationell kultur. 2 semistrukturerade intervjuer med medarbetare från tre olika världsdelar undersöka hur de ser på kulturens påverkan på den dagliga kommunikationen. 2.3 Semistrukturerade intervjuer Det finns tre olika intervjuformer för att insamla empirisk information, vilka är strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad.

Till mina intervjuer valde jag därför en Semistrukturerad intervju – samtal som ger bedömningsunderlag I den här metoden är frågorna förutbestämda och alla frågor ställs till samtliga kandidater, i samma följd. Du väljer själv följdfrågor utifrån det som kandidaten berättar och inte utifrån det du vill att kandidaten ska berätta om. Denna studies intervjuer skulle emellertid även kunna beskrivas som semistrukturerad (Alvehus, 2013, s.
Bjällerklang ackordUppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi där semistrukturerade intervjuer har genomförts med tre auktoriserade redovisningskonsulter på två olika redovisningsbyråer. Den insamlade empirin analyseras utifrån teori om redovisning, kommunikation och beslutsfattande.

Observationer av en situation eller en miljö. Här är de viktigaste riktlinjerna för att utföra en semistrukturerad intervju: Skriv ner de viktigaste frågorna som du vill ställa till samtliga av kandidaterna. Skriv ner några samtalsöppnare för att smidigt kunna leda in samtalet mot att kandidaterna redogör för de mer specifika, Beroende på Uppsatser om SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.


Cat sounds youtube

av K Walderot · 2008 — Metod: Kvalitativ metod med innehållsanalys har använts i studien där semistrukturerade intervjuer utfördes med tio stycken distriktssköterskor 

av HOCH SJUKVÅRDEN · 2011 — anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården - En kvalitativ intervjustudie. Examensarbete Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. Under våren kommer vi att skriva vår C-uppsats i ämnet: Sjuk- sköterskans  En video om intervjuer som vetenskaplig metod, med fokus på semistrukturerade (halvstrukturerade av F Klang · 2017 — Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi där semistrukturerade intervjuer har genomförts med tre auktoriserade redovisningskonsulter på  av A Hallström — Våren 2016 har vi författat denna c-uppsats inom ämnet företagsekonomi vid. Handelshögskolan på form av semistrukturerade intervjuer.