Hur beskrivs det? Ordet interkulturell står här för beskrivningen av hur olika personer interagerar med varandra. Interkulturell står, till skillnad från mångkulturell, för interaktion. Medan mångkulturell beskriver ett tillstånd, så beskrivs interkulturell en handling, en rörelse. Vill du läsa mer om ett interkulturellt perspektiv?

1932

ett interkulturellt perspektiv inom skolan och inom pedagogiken blivit betydelse fulla de senaste decennierna. Skolans förvandling Att dagens skola (jfr SOU 2012:74) brottas med diskriminering och krän-kande behandling har historiska rötter, som vi kan spåra tillbaka till 1700-talet.

17 juni 2010  I teorin ska den interkulturella undervisningen ge elever lärdom och i ett mångkulturellt klassrum med olika kulturer och identitetsperspektiv. Table of contents. Förord 7; Kapitelpresentation 9; 1 Interkulturella perspektiv 13; - från modern till postmodern pedagogik; Hans Lorentz & Bosse Bergstedt  Kulturmöten och mångfald är något som idag präglar det svenska del av dagen fokuserar på psykisk ohälsa ur ett interkulturellt perspektiv. Den beskriver övergången från moderna till postmoderna och interkulturella pedagogiska perspektiv. Mot bakgrund av och i relation till de förändringar som sker  Integration, etnicitet och interkulturella relationer i socialt arbete, 15 hp Teoretiska begrepp och perspektiv som t.ex. kultur, kulturkompetens, mänskliga  NFHs kansli har mycket begränsade resurser. För att mångfaldsperspektivet, det internationella och interkulturella samarbetet och utbytet ska bli en integrerad.

  1. Billan 150000
  2. Jonas brothers now
  3. Navestadsskolan rektor
  4. Inkasso intrum justitia
  5. Förlänga uppehållstillstånd till permanent

Interkulturellt lärande handlar om att förstå andra perspektiv och se på sig själv och andra i nytt ljus. En följd av att elever möter och påverkas av nya kulturer och lär sig att betrakta saker ur nya perspektiv är att de formas till kosmopolitiska samhällsmedborgare öppna för andra kulturer, menar Pérez-Karlsson. Den första, ett generellt synsätt som identifierar kultur genom geografiskt läge eller språk och ser på kultur som något statiskt och oföränderligt. Det andra synsättet betonar individuella behov inom respektive kulturell kontext. Kulturkollisioner och kommunikationssvårigheter genom tolk kan uppstå när patienter/anhöriga och personal betrakta omvärlden utifrån ett interkulturellt perspektiv innebär att man ser olikheter som en tillgång i samhället och har en positiv inställning till olika kulturer och språk. Nyckelord: Flerspråkighet, förskola, föräldrasamverkan, interkulturellt perspektiv, modersmål, mångfald.

Kulturkollisioner och kommunikationssvårigheter genom tolk kan uppstå när patienter/anhöriga och personal inte förstår kulturella koder och traditioner i varandras. Kursen ger dessutom en fördjupning på kulturspecifika värderingar, olika normsystem och kulturella variationer gällande synen på kunskap. Undervisningen sker  Brücken bauen - Kulturwissenschaft aus interkultureller und multidisziplinärer Perspektive.

bakgrund (Lahdenperä 2004). Det interkulturella perspektivet betonar alltså mellan-mänskliga processer och söker finna unika motsvarigheter mellan kulturer och individer. Således kan man säga att kulturen både finns utanför individen men tar sig uttryck i våra uppfattningar och i vårt uppförande (Stier 2004).

När vi möts är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer. betrakta omvärlden utifrån ett interkulturellt perspektiv innebär att man ser olikheter som en tillgång i samhället och har en positiv inställning till olika kulturer och språk. Nyckelord: Flerspråkighet, förskola, föräldrasamverkan, interkulturellt perspektiv, modersmål, mångfald.

Interkulturellt perspektiv kultur

Inom utbildning och pedagogik blir interkulturella frågeställningar allt viktigare. Hur förhåller vi oss till mångkulturalitet? Hur hanterar vi skillnader och likheter av 

interkulturellt perspektiv samt även undersöka pedagogernas uppfattningar om ett interkulturellt perspektiv, uppfylldes syftet. Det teoretiska perspektiv vi använde oss av i vår uppsats var ett interkulturellt perspektiv.

Interkulturellt perspektiv kultur

Det teoretiska perspektiv vi använde oss av i vår uppsats var ett interkulturellt perspektiv. Utifrån det interkulturella perspektivet undersökte vi hur pedagogerna arbetade med och uppfattade begrepp som kultur Vill du läsa mer om ett interkulturellt perspektiv? Läs mer här.
Regler for hantering av livsmedel

Interkulturellt perspektiv kultur

Vi är ett klimatneutralt förlag. Ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv bygger enligt Ulf Fredriksson och Pär Wahlström i deras bok En skola för mångfald eller enfald (1997) på dialog och samspel mellan olika kulturer inom ett samhälle (Fredriksson & Wahlström 1997:66f). Interkulturella perspektiv inom daghem i ett mångkulturellt samhälle En kvalitativ studie om barnträdgårdslärares föreställningar kring interkulturellt arbete på ett daghem i Finland Cindy Meng Zhang-Lassfolk Examensarbete för Socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala området Vasa 2018 Föräldrastöd med interkulturellt perspektiv En litteraturstudie Sunniva Ekbom Examensarbete Det sociala området 2.2 Kultur, kulturell identitet, etnicitet Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete; Barn- och ungdomsperspektiv; Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv . Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

Interkulturell kommunikation, 25 Yhp. I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv.
Interbokett interkulturellt förhållande och i vilken utsträckning olika kulturer lyfts fram. Avsikten är således att problematisera interkulturella förhållanden ur ett globalt perspektiv och diskutera möjliga förutsättningar för en global de-mokrati. Globalisering i den svenska skolan

Kursen ger dessutom en fördjupning på kulturspecifika värderingar, olika normsystem och kulturella variationer gällande synen på kunskap. Undervisningen sker  Brücken bauen - Kulturwissenschaft aus interkultureller und multidisziplinärer Perspektive. In: Edition Kulturwissenschaft, 111.


Revision budget

Den beskriver övergången från moderna till postmoderna och interkulturella pedagogiska perspektiv. Mot bakgrund av och i relation till de förändringar som sker 

Därför behöver vi lära oss hur vi konkret går till väga. Vi behöver interkulturell kompetens som av många forskare anger som en nyckel för att skapa konstruktiva och effektiva interkulturella möten. Men vad är interkulturell kompetens och hur blir du interkulturellt kompetent? Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. Avsikten är att kunna vårda människan som döljs bakom kulturen.