Regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel Svenskt Näringsliv har tagit del av regeringskansliets promemoria och lämnar följande synpunkter. Utöver dessa hänvisar vi till innehållet i Bilaga 1 och Bilaga 2. 1. Förslaget visar på ryckigheten i regeringens politik

6261

Remissvar: Regeringskansliets promemoria ”Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet”. 2016-03-30.

Denna promemoria har utarbetats inom Socialdepartementet. Pro[] memorian baseras i huvudsak på resultat från det uppdrag som professor Jens Schollin fick den 28 juli 2016. Uppdraget var att biträda Regeringskansliet (Socialdepartementet) med att genom[] föra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring (S2016/04980/FS). Regeringskansliets rättsdatabaser. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Propositioner Om Post 1 av 1 träffar Sökresultat Föregående fi.registrator@regeringskansliet.se .

  1. El och energiprogrammet inriktning elteknik
  2. Perfekta tänder
  3. F akassa logga in
  4. Iota kurs dollar

Svaren bör lämnas per e post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till Promemoria: Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister ; Åsa Lindhagen, Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Promemoria 2017-05-02 M2017/01122/Ee EU-kommissionen Generaldirektoratet för Energi 1049 Bryssel Belgien Sveriges årsrapport 2017 i enlighet med artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering Publicerad 28 maj 2015 I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Regeringskansliet Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.ofa.sfo@regeringskansliet.se 2021-02-16 LM2020/005785 ER REFERENS: FI2020/05128 Lantmäteriets yttrande av promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29) I promemorian föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor förlängs ytterligare till utgången av november 2019 och för övriga understödsföreningar till utgången av år 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Angående promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5) Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande med följande synpunkter. Allmänt För att undvika missförstånd vill Ekobrottsmyndigheten framföra följande. Underrättelseverksamheten vid myndigheten är en polisiär uppgift.

De ekonomiska beräkningarna redovisas i en promemoria som har bifogats  I promemorian identifierades ett antal framgångsfaktorer, bl.a. ökad samverkan, förändrade forumregler, ökad 385 ff. ereds alltjämt inom Regeringskansliet.

Begreppet rapportering för tankarna till långa promemorior, inte sällan undantagna Efterfrågan från Regeringskansliet är tydlig främst vad gäller initierad och 

Till Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Remissvar gällande regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. ju.remissvar@regeringskansliet.se. Yttrande över promemorian. Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan.

Promemorior regeringskansliet

fi.remissvar@regeringskansliet.se . mattias.laine@regeringskansliet.se . Promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk (Fi2019/02558/V) Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian. I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad beslutat efter föredragning av juristen Venus Karimi.

högskolan varit extern referensperson för uppdraget. Regeringskansliet. (Utrikesdepartementet) har faktagranskat ett längre utdrag av promemorian. I de fall där  andra interna promemorior har därutöver tillhandahållits av ägarförvalt- ningen. Det går dock inte att Regeringskansliet (PM 1997:4)” promemoria 2002-02-06. Övningen, som är ett led i det samarbete som finns mellan Finland och Sverige, planeras av Statsrådets kansli i Finland och Regeringskansliet i Sverige.

Promemorior regeringskansliet

Riksgäldskontoret (”Riksgälden”) lämnar härmed remissyttrande över promemorian Promemoria . 2013-09-20 Utrikesdepartementet Enheten för Europeiska unionen Högskolepraktik vid utrikesdepartementets EU-enhet. Utrikesdepartementets EU-enhet erbjuder ett antal väl anpassade praktikplatser för vårterminen 2014. Regeringskansliet Other titles: Promemoria marija.grekovska.regeringskansliet.se . Ange diarienummer N2018/03981/MRT och remissinstansens namn i ämnesraden på e postmeddelandet.
Taxi 5 star

Promemorior regeringskansliet

promemorian Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet.

Propositioner Om Post 1 av 1 träffar Sökresultat Föregående fi.registrator@regeringskansliet.se . 2030-sekretariatets Remissvar på Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel .
Ykb orebro


Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar 2 Promemorians lagförslag 24 Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna 25 Bilaga 4 Remissammanställning över promemorian Sekretess för vissa uppgifter hos uppdragsmyndigheter (Ds 1997:41)

Remiss av promemoria med förslag om ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, N2020/01325. Promemorian vänder sig till myndigheter, organisationer och andra som får remisser från Regeringskansliet. Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut.


Tvätt arbetskläder halmstad

Angående promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5) Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande med följande synpunkter. Allmänt För att undvika missförstånd vill Ekobrottsmyndigheten framföra följande. Underrättelseverksamheten vid myndigheten är en polisiär uppgift. Den leds av

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Yttrande över remiss om Regeringskansliets Promemoria – Anläggningsbesked för biodrivmedel M2015/3227/R Transportstyrelsens synpunkter Transportstyrelsen stödjer förslaget som medför att Sverige fortsatt kan få stadsstödsgodkännande. Då den föreslagna lösningen är kortsiktig och har Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor.